Rydym ychydig dros wythnos i ffwrdd o ddyddiad mynd yn fyw o’r newid mwyaf yn y gyfraith dai ers degawdau, gyda Deddf Rhentu Cartrefi Cymru yn dod i rym o ddydd Iau 1 Rhagfyr ac rydym yn barod amdano.

Bydd y newidiadau’n golygu y bydd gan ein tenantiaid hawliau a chyfrifoldebau gwell i sicrhau eu bod yn gallu byw mewn cartrefi cynnes a diogel a fydd yn caniatáu iddynt ffynnu. Efallai y cewch eich cyfeirio ato fel deiliad contractwr, ond rydym yn cadw at denant i geisio cadw pethau mor gyson â phosibl. Mae’r newidiadau hefyd yn golygu bod rhaid i ni, fel landlord cymdeithasol, sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd y safonau newydd hyn.

Gallwch wylio’r esboniwr hwn gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am beth mae hyn yn ei olygu i denantiaid.

Mae Addas i Gynefin Dynol yn golygu y bydd gennym 29 o safonau ychwanegol y mae angen i ni eu cyrraedd pan ddaw i’n cartrefi; mae hyn ar ben Safonau Ansawdd Tai Cymru. Ni fydd ein rhaglen i gymryd lle ceginau, ystafelloedd ymolchi a boeleri yn newid.

Ar gyfer ein tenantiaid presennol, byddwn yn cyhoeddi’r contractau newydd yn y flwyddyn newydd, felly cadwch lygad am ein swyddogion tai. Byddant wrth law i ateb eich cwestiynau a sicrhau eich bod yn teimlo eich bod yn cael gwybod am yr hyn sydd wedi newid.

Os ydych yn denant newydd, byddwch yn llofnodi’r contract meddiannaeth newydd a byddwch yn gallu eto, gofynnwch gwestiynau a deall eich hawliau a’ch cyfrifoldebau.
Rydyn ni’n gwybod y gall newid fod yn frawychus, ond rydyn ni eisiau sicrhau bod pawb yn teimlo’n barod am yr hyn sydd ar fin dod ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna mae ein timau yma i chi.
Mwy o wybodaeth am Ddeddf Rhentu Cartrefi Cymru, gallwch glicio yma